RODO

Inspektor danych

Imię i Nazwisko: Roman Kwieciński
e-mail: iod.szczecin.012@komornik.pl

Klauzula informacyjna kancelarii

Informacja w przedmiocie praw i obowiązków w zakresie przetwarzania danych osobowych przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Szczecin Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Tomasza Stefanowskiego. Administratorem danych osobowych jest Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Tomasz Stefanowski. Dane kontaktowe dla celów: cofnięcia zgody, sprzeciwu, żądania usunięcia, sprostowania, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania danych osobowych: e- mail: szczecin7@komornik.pl tel.(091) 433 07 48, Powyższe dane kontaktowe powinny być używane do kontaktu we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Kancelarię Komornika. Kancelaria otrzymała dane osobowe w ramach wykonywania ustawowych zadań nałożonych na komornika sądowego oraz prowadzonej z Kancelarią korespondencji. Kancelaria pozyskuje dane osobowe od m.in. od wierzycieli, organów administracji publicznej, urzędów skarbowych, organów rentowych, banków, podmiotów prowadzących działalność maklerską, organów spółdzielni mieszkaniowych, zarządu wspólnot mieszkaniowych, innych podmiotów zarządzających mieszkaniami i lokalami użytkowymi, jak również innych instytucji i osób, do których Kancelaria Komornika wystąpiła z żądaniem dzielenia informacji niezbędnych dla prawidłowego prowadzenia postępowania egzekucyjnego, wykonania orzeczenia o udzieleniu zabezpieczenia lub europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym oraz wykonania innych czynności wchodzących w zakres jego ustawowych zadań, w szczególności dotyczących stanu majątkowego dłużnika oraz umożliwiających identyfikację składników jego majątku. Kancelaria uzyskuje również dane osobowe ze źródeł publicznie dostępnych. W przypadku kontrahentów Kancelaria Komornika przetwarza dane osobowe zwykłe. Gdyby zaszła sytuacja, iż przekazane zostaną Kancelarii komornika szczególne kategorie danych osobowych i/lub dane dotyczące wyroków skazujących i czynów zabronionych - jeżeli ich przetwarzanie nie będzie bezwzględnie koniecznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa – w tej sytuacji Kancelaria Komornika niezwłocznie usunie przedmiotowe dane osobowe. W ramach wykonywania obowiązków nałożonych na komornika sądowego Kancelaria Komornika może przetwarzać wszystkie kategorie danych osobowych takie jak : dane osobowe zwykłe, szczególne kategorie danych osobowych oraz dane dotyczące wyroków skazujących i czynów zabronionych. Jeżeli ich przetwarzanie nie będzie bezwzględnie koniecznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa to Kancelaria niezwłocznie usunie te dane osobowe. Podnieść należy iż szczególne przepisy prawa wymagają od Kancelarii Komornika przetwarzania danych osobowych dla celów podatkowych i rachunkowych oraz innej sprawozdawczości wymaganej przepisami prawa. Na podstawie zgody Kancelaria może przetwarzać dane osobowe uzyskiwane w procesie rekrutacji . Dane osobowe mogą też być udostępnione w ramach treści wprowadzanych do funkcjonującego w Kancelarii Komornika oprogramowania. Przepisy szczególne określają również zasady przetwarzania danych osób, w tym ich wizerunku na potrzeby prowadzonego postępowania i bezpieczeństwa np. monitoring w kancelarii. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu wykonywania ustawowych zadań nałożonych na komorników sądowych przepisami prawa oraz w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Kancelarii. Kancelaria Komornika może wymagać również innych danych niezbędnych np. do celów związanych z prowadzonym postępowaniem, ze względów rachunkowych lub podatkowych, na potrzeby procesu rekrutacji. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne. Jeżeli jednak osoba nie poda tych danych lub uniemożliwi nam ich przetwarzanie może to skutkować niezałatwieniem sprawy, z którą osoba zwraca się do Kancelarii. Jeżeli jesteś Stroną lub Uczestnikiem postępowania, Kontrahentem Kancelarii lub jeżeli Kancelaria posiada dane osobowe (w tym powierzono nam je na podstawie właściwych umów lub przepisów prawa lub zgody), informujemy, że możesz w każdej chwili zażądać do nich dostępu, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia lub masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie. Kancelaria może odmówić wykonania żądania jeżeli przetwarzania danych osobowych wymagają bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub ich przetwarzania wymaga uzasadniony interes Kancelarii. Osoba, której dane dotyczą ma prawo złożyć skargę w związku z przetwarzaniem przez Kancelarię danych osobowych do organu , którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, gdy ich przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazł. Jeżeli Kancelaria przetwarza dane osobowe na podstawie zgody, osoba, której dane dotyczą prawo w każdym czasie ją cofnąć przesyłając w drodze e-mail szczecin7@komornik.pl , telefonicznie (091) 433 07 48,. lub pisemnie na adres- Komornik Sądowy Tomasz STEFANOWSKI UL. SZAFERA 188 C, 71-245 Szczecin. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Kancelaria może udostępniać dane osobowe podmiotom współpracującym z Kancelarią w prowadzeniu działalności kancelarii i w świadczeniu usług (dostawcy i podwykonawcy), np. zewnętrzne kancelarie prawne, podmioty zapewniające wsparcie techniczne, banki, operatorzy pocztowi. Kancelaria może też przekazać dane osobowe organom publicznym walczącymi np. z przestępstwami /np.Policja, CBA,ABW,Prokuratura/oraz innym podmiotom jeżeli jest to wymagane obowiązującymi przepisami prawa lub konieczne w celu wykonania nałożonych na Kancelarię obowiązków wynikających z przepisów prawa. Kancelaria przechowuje dane osobowe przez czas niezbędny do wykonania wszelkich praw i obowiązków oraz dochodzenia roszczeń z łączących Kancelarię stosunków prawnych. Dodatkowo, dane osobowe mogą być przechowywane dla celów załatwiania skarg i wniosków innych niż złożonych w toku prowadzonych przez Kancelarię postępowań, prowadzenia korespondencji, zapobiegania czynom zabronionym, dla celów statystycznych i archiwizacyjnych przez okres wymagany przepisami prawa od dnia zakończenia obowiązywania umowy lub zdarzenia powodującego konieczność takiego przetwarzania. Jednocześnie podnosimy iż Kancelaria będzie przechowywać dane przez okres, w którym Kancelaria zobowiązana jest do zachowania danych na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów. Dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Profilowanie danych osobowych przez Kancelarię może polegać na przetwarzaniu danych osobowych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji, w oparciu o stosowne przepisy prawa.