Licytacje

Szczecin, dnia 2022-09-08 r.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie
Tomasz Stefanowski

Szczecin 71-245, ul. Szafera 188C

tel. kom: 797 437 223 w godz. 9-15

fax: 91 433 07 41

e-mail : kancelaria@komornik7.szczecin.pl ; http://www.komornik7.szczecin.pl

KANCELARIA KOMORNICZA NR XVI
nr konta kancelarii : Santander Bank Polska S.A. 55109019000000000110074998

W odpowiedzi podać: sygn.akt GKM 35/21

Sporządził DO;

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Tomasz Stefanowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu:

20 października 2022 roku o godzinie 11:00

w sali nr 136 budynku Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże przy placu Żołnierza Polskiego 16 w Szczecinie, odbędzie się:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

której przedmiotem jest lokal stanowiący odrębną nieruchomość - lokal niemieszkalny - garaż nr G3, położony w miejscowości Bezrzecze, ul. Cynamonowa 5, o powierzchni użytkowej 17,70 m2, dla którego XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z/s w Policach Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie prowadzi księgę wieczystą numer SZ2S/00044383/7, wraz z przynależnym udziałem 177/48931 w częściach wspólnych budynku i w działce gruntu, objętych księgą wieczystą KW nr SZ2S/00033795/8.

Prawo własności nieruchomości przysługuje dłużnikowi: Żmudzińska Anita

Suma oszacowania wynosi: 54.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt cztery tysiące złotych i 00/100).

Cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 40.500,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy pięćset złotych i 00/100).

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania nieruchomości, tj. 5.400,00 zł (słownie: pięć tysięcy czterysta złotych i 00/100). Rękojmia może zostać złożona w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na rachunek bankowy komornika:

Santander Bank Polska S.A. 55 1090 1900 0000 0001 1007 4998

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. W przypadku wpłaty rękojmi na rachunek bankowy uznanie na rachunku musi nastąpić w dniu poprzedzającym licytację.

Nieruchomość można będzie oglądać w dniu 13 października 2022 roku od godziny 13:00 do godziny 13:15. W celu uczestniczenia w oględzinach nieruchomości należy umówić się osobiście lub telefonicznie z komornikiem co najmniej dzień przed planowanymi oględzinami. W przypadku braku osób zainteresowanych oględziny nie odbędą się.

Wycena szacunkowa nieruchomości oraz wyciąg z akt dostępne są w Kancelarii Komornika.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu tygodnia przed licytacją wolno przeglądać w Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże
i Zachód w Szczecinie przy placu Żołnierza Polskiego 16 w Szczecinie w sekretariacie IX Wydziału Egzekucyjnego odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy nieruchomości.

Operat szacunkowy nieruchomości można do dnia licytacji przeglądać w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie przy ul. Szafera 188C, informacje można również uzyskać telefonicznie pod nr tel. 797 437 223 (w godzinach 9:00 -15:00).

Zgodnie z treścią art. 953 § 1 pkt 6 kpc prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji
i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Zgodnie z treścią art. 953 § 1 pkt 7 użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

KOMORNIK SĄDOWY

Tomasz Stefanowski
---------------------------------------------------------------------------------
Szczecin, dnia 2022-09-08 r.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie
Tomasz Stefanowski

Szczecin 71-245, ul. Szafera 188C

tel. kom: 797 437 223 w godz. 9-15

fax: 91 433 07 41

e-mail : kancelaria@komornik7.szczecin.pl ; http://www.komornik7.szczecin.pl

KANCELARIA KOMORNICZA NR XVI
nr konta kancelarii : Santander Bank Polska S.A. 55109019000000000110074998

W odpowiedzi podać: sygn.akt KM 254/18

Sporządził DO; znak wierzyciela: 07-010-120613000435

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Tomasz Stefanowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu:

19 października 2022 roku o godzinie 9:00

w sali nr 136 budynku Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże przy placu Żołnierza Polskiego 16 w Szczecinie, odbędzie się:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

której przedmiotem jest spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w miejscowości Szczecin przy ul. Metalowej 10, dla którego Spółdzielnia Mieszkaniowa Dąb prowadzi zbiór dokumentów, brak urządzonej księgi wieczystej.

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego przysługuje dłużnikowi: Kucharczyk Łucja Marianna

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego o powierzchni użytkowej 52,70 m2. Lokal mieszkalny położony jest na I piętrze w budynku 5 kondygnacyjnym. Struktura pomieszczeń w lokalu mieszkalnym: 3 pokoje, przedpokój, kuchnia, łazienka, wc.

Suma oszacowania wynosi: 208.000,00 zł (słownie: dwieście osiem tysięcy złotych i 00/100).

Cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 156.000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych i 00/100).

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania nieruchomości, tj. 20.800,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy osiemset złotych i 00/100). Rękojmia może zostać złożona w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na rachunek bankowy komornika:

Santander Bank Polska S.A. 55 1090 1900 0000 0001 1007 4998

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. W przypadku wpłaty rękojmi na rachunek bankowy uznanie na rachunku musi nastąpić w dniu poprzedzającym licytację.

Nieruchomość można będzie oglądać w dniu 12 października 2022 roku od godziny 11:00 do godziny 11:15. W celu uczestniczenia w oględzinach nieruchomości należy umówić się osobiście lub telefonicznie z komornikiem co najmniej dzień przed planowanymi oględzinami. W przypadku braku osób zainteresowanych oględziny nie odbędą się.

Wycena szacunkowa nieruchomości oraz wyciąg z akt dostępne są w Kancelarii Komornika.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu tygodnia przed licytacją wolno przeglądać w Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże
i Zachód w Szczecinie przy placu Żołnierza Polskiego 16 w Szczecinie w sekretariacie IX Wydziału Egzekucyjnego odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy nieruchomości.

Operat szacunkowy nieruchomości można do dnia licytacji przeglądać w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie przy ul. Szafera 188C, informacje można również uzyskać telefonicznie pod nr tel. 797 437 223 (w godzinach 9:00 -15:00).

Zgodnie z treścią art. 953 § 1 pkt 6 kpc prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji
i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Zgodnie z treścią art. 953 § 1 pkt 7 użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

KOMORNIK SĄDOWY

Tomasz Stefanowski

---------------------------------------------------------------------------------
Szczecin, dnia 2022-09-08 r.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie
Tomasz Stefanowski

Szczecin 71-245, ul. Szafera 188C

tel. kom: 797 437 223 w godz. 9-15

fax: 91 433 07 41

e-mail : kancelaria@komornik7.szczecin.pl ; http://www.komornik7.szczecin.pl

KANCELARIA KOMORNICZA NR XVI
nr konta kancelarii : Santander Bank Polska S.A. 55109019000000000110074998

W odpowiedzi podać: sygn.akt KM 1220/18

Sporządził DO; znak wierzyciela: DMiWKD/TZWD/341/Sz-n/MS/Rp2018

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Tomasz Stefanowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu:

17 października 2022 roku o godzinie 12:00

w sali nr 136 budynku Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże przy placu Żołnierza Polskiego 16 w Szczecinie, odbędzie się:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

której przedmiotem jest udział 1/2 w nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny nr 9 o powierzchni 95,15 m2 położony w miejscowości Szczecin przy ul. Polskich Marynarzy 91, dla którego Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW SZ1S/00209451/3. Z prawem własności w/w nieruchomości związany jest udział 201/10000 w częściach wspólnych budynku i w działce gruntu objętych księgą wieczystą KW nr SZ1S/00116823/3.

Prawo własności udziału 1/2 w nieruchomości przysługuje dłużnikowi: Śmigielski Krzysztof

Suma oszacowania udziału 1/2 wynosi: 268.900 zł zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset złotych i 00/100).

Cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 201.675,00 zł (słownie: dwieście jeden tysięcy sześćset siedemdziesiąt pięć złotych i 00/100).

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania nieruchomości, tj. 26.890,00 zł (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt złotych i 00/100). Rękojmia może zostać złożona w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na rachunek bankowy komornika:

Santander Bank Polska S.A. 55 1090 1900 0000 0001 1007 4998

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. W przypadku wpłaty rękojmi na rachunek bankowy uznanie na rachunku musi nastąpić w dniu poprzedzającym licytację.

Nieruchomość można będzie oglądać w dniu 10 października 2022 roku od godziny 10:00 do godziny 10:15. W celu uczestniczenia w oględzinach nieruchomości należy umówić się osobiście lub telefonicznie z komornikiem co najmniej dzień przed planowanymi oględzinami. W przypadku braku osób zainteresowanych oględziny nie odbędą się.

Wycena szacunkowa nieruchomości oraz wyciąg z akt dostępne są w Kancelarii Komornika.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu tygodnia przed licytacją wolno przeglądać w Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże
i Zachód w Szczecinie przy placu Żołnierza Polskiego 16 w Szczecinie w sekretariacie IX Wydziału Egzekucyjnego odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy nieruchomości.

Operat szacunkowy nieruchomości można do dnia licytacji przeglądać w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie przy ul. Szafera 188C, informacje można również uzyskać telefonicznie pod nr tel. 797 437 223 (w godzinach 9:00 - 15:00).

Zgodnie z treścią art. 953 § 1 pkt 6 kpc prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji
i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Zgodnie z treścią art. 953 § 1 pkt 7 użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

KOMORNIK SĄDOWY

Tomasz Stefanowski

Licytacja udziału 1/2 w nieruchomości

Licytacja lokalu mieszkalnego